Lecturer Rebecca Sheehan in the Australian Financial Review.